Dienstenwijzer - Alting Assurantien v.o.f.

Ga naar de inhoud

Dienstenwijzer en Privacyverklaring van Alting Assurantiën VOF

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten( klanten). In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

Wie zijn wij?
Alting Assurantiën VOF is  een op 20 mei 1997 opgericht assurantiekantoor dat particulieren en  bedrijven adviseert over financiële risico's en bemiddelt bij het afsluiten van verzekeringen die bij de cliënt passen.


Onze diensten:
Alting Assurantiën VOF kan u adviseren op het gebied van:

Schadeverzekeringen:
Deze soort verzekeringen richt zich op het vergoeden van schade door brand bij uw woonhuis en inboedel, ook schade door storm en inbraak kan verzekerd worden, tevens vallen onder deze categorie verzekeringen schade door en met uw auto, schade op reis, juridische bijstand en aansprakelijkheid.( woonhuis- en inboedelverzekering, reisverzekering, autoverzekering etc.)

Zorgverzekeringen:
Het verzekeren van de ziektekosten. (Basisverzekering en aanvullende verzekeringen)

Sommenverzekering:
Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren bijvoorbeeld als u of uw gezinsleden blijvend invalide worden.

Levensverzekeringen:
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om verzekeringen waarmee u spaart voor uw pensioen, een de studie van een kind of als zekerheid voor een hypotheek, voorbeelden zijn: Koopsompolis, gemengde en/of risico overlijdensverzekering.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over uw gegevens als klant. Deze gegevens zullen conform de Wet AVG worden behandeld. Zie hiervoor ook Privacy Verklaring die volgt achter deze Dienstenwijzer.


Dienstverlening
Wanneer u ons inschakelt voor verzekeringen kunnen wij u, afhankelijk van uw wensen, de volgende dienstverlening aanbieden.

 • Het maken van een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket
 • Advies over welke risico's u zou kunnen verzekeren en welke u voor eigen risico kan nemen.
 • In geval van schade: het maken van afspraken met u over de procedure van de reparatie.
 • Controle of de polis die u ontvangt conform de aanvraag is.
 • Ondersteuning bij het invullen van de aanvraag.
 • Archivering van de stukken in een persoonlijk (digitaal) dossier.
 • Hulp bij opzegging van bestaande verzekeringen die elders lopen.

Schade en Zorgverzekeringen
 • Wanneer u ons inschakelt voor schade-en zorgverzekeringen kunnen wij, afhankelijk van uw wensen, de volgende dienstverlening aanbieden:
 • Bepalen van de herbouwwaarde en de waarde van de inboedelverzekering eventueel met garantie tegen onderverzekering
 • Het vergelijken van diverse aanbieders en afsluiten van verzekeringen en het geven van advies .
 • In de meeste gevallen kan er een voorlopige dekking afgegeven worden.
 • Het indienen van schadeclaims bij de betreffende verzekeraars in geval van schade.

Levensverzekeringen
Wanneer u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt kunnen wij bij de door u kenbaar gemaakte wensen, de volgende dienstverlening aanbieden.
 • Inventarisatie van uw persoonlijke situatie en onderzoek naar al lopende voorzieningen.
 • Advies waarbij er zo goed mogelijk rekening gehouden wordt met de fiscale regels.
 • Informatieverstrekking over de verschillen in premies en voorwaarden van diverse verzekeraars.
 • Informatie bij eventuele tussentijdse wijzigingen, bijvoorbeeld bij wijziging gezinssituatie, inkomenssituatie etc.
 • Controle of de hoogte van de uitkering correct is.
 • Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan de erfgenamen te verrichten.


Wat verwachten wij van u?

Uiteraard mag u aan onze adviezen en dienstverlening de nodige eisen stellen: maar wij verwachten ook van u een paar dingen. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt, dit is in uw eigen belang. Als bij schade blijkt dat u bewust onjuiste gegevens of onvolledige informatie verstrekt heeft, dan kan het namelijk zijn dat de schade op grond van de verzekeringsvoorwaarden niet of niet geheel wordt vergoed.

Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons van belang dat wij dat weten, om te bepalen of de verzekerde bedragen toereikend zijn.

Ook als u persoonlijke situatie wijzigt of als er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de verzekerde zaken, verwachten wij dat u deze tijdig doorgeeft zodat wij op tijd maatregelen kunnen nemen. Onder wijziging persoonlijke omstandigheden vallen onder meer: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden wijziging van bestemming gebouw, verhuizing en beëindiging van elders lopende verzekeringen.

Tevens verwachten wij ook van u dat u uw polis(sen) en nota's controleert op juistheid en zo snel mogelijk eventuele onjuistheden doorgeeft.

Onze bereikbaarheid:
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties, u kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

1. Per Post: Alting Assurantiën VOF, Achterweg 7, 4171 BA Herwijnen
2. Per telefoon : 0183-634462
3. Per email :  info@altingassurantienvof.nl
Wij, Alting Assurantiën VOF hebben geen vaste kantoortijden, wij zijn 24 uur per dag te bereiken onder telnr 0183-634462, bij het eventuele afwezigheid schakelen wij de telefoon door naar onze mobiele telefoon.


De premie
Premie betalingen kunnen op verschillende wijze plaatsvinden, bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

Incasso door Alting Assurantiën VOF
 • Indien wij u laten weten dat de door u verschuldigde premie door ons namens de verzekeraar bij u geïncasseerd zal worden kunt u kiezen uit: A zenden van een nota B automatische afschrijving van bank/giro
 • Premie afschrijving gebeurt op een vast moment dat aan u bekend wordt gemaakt.
 • Premies worden in principe per jaar betaald, uiteraard zijn er mogelijkheden tot betaling per half jaar, kwartaal of per maand.
 • Als u eenmaal uw premie aan ons betaald heeft bent uw bevrijd van betaling aan de verzekeraar.

Incasso door verzekeraar
 • Verzekeraar incasseert op dezelfde wijze als incasso door Alting Assurantiën VOF

Afspraken rondom Premie betaling:
Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt kan de verzekeraar bij schade weigeren deze te betalen. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk geïncasseerd worden.
Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Onze relatie met verzekeraars:
Wij zijn adviesvrij en geheel onafhankelijk. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u producten van verschillende verzekeraars te adviseren. Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen, bij onze adviezen gaan we uit van producten van een beperkte groep verzekeraars.


Hoe worden wij beloond:

Beloning op basis van provisie.
Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering afgesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening gebracht worden, informeren wij u hier vooraf over.

Beloning van onze medewerkers
De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij ons bedrijf marktconform. Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en onze onderneming op lange termijn.

Onze kwaliteit
Ons kantoor is ingesch
reven bij de SER(Sociaal Economische Raad).
Per 01-01-2007 voldoen wij aan de Wet Financiële Dienstverlening( WFT) en hebben we de benodigde vergunningen daarvoor, vergunningnummer 12006446 en worden wij gecontroleerd door de AFM( Autoriteit Financiële Markten).

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, aansluitnummer 300.003589.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Uiteraard zijn we in het bezit van alle relevante diploma's, en voldoen we aan de verplichte permanente educatie.


Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen aan een andere adviseur naar uw keuze.
Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. Wel houden wij de zorg voor uw verzekeringen totdat een andere verzekeringstussenpersoon de zorg over de lopende verzekeringen overneemt.

Klachten?
Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
Alle klachten worden door de directie behandeld.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke
Stichting Klachteninstituut Financiële Diensverlening

U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.Privacyverklaring - Alting Assurantiën VOF

Alting Assurantiën VOF, gevestigd aan Achterweg 7, 4171 BA te Herwijnen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.altingassurantienvof.nl - Achterweg 7, 4171 BA Herwijnen - 0183-634462

Kees Alting is de Functionaris Gegevensbescherming van Alting Assurantiën VOF.
Hij is te bereiken via info@altingassurantienvof.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Alting Assurantiën VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Alting Assurantiën VOF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@altingassurantienvof.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Alting Assurantiën VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • U een goed advies te geven over uw financiële vragen/zaken.
 • Het aanvragen en/of afsluiten van de verzekering of product voor u.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Alting Assurantiën VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alting Assurantiën VOF) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Alting Assurantiën VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie > Bewaartermijn > Reden  
Betalingen > 7 jaar > Wet op de Rijksbelastingen
Personalia en andere persoonsgegevens > 7 jaar > Om mensen te kunnen benaderen aan de hand van de Wet op de Rijksbelasting over betalingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Alting Assurantiën VOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Alting Assurantiën VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alting Assurantiën VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@altingassurantienvof.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Alting Assurantiën VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Alting Assurantiën VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@altingassurantienvof.nl

Alting Assurantiën VOF  |  Achterweg 7  |  4171 BA Herwijnen
info@altingassurantienvof.nl
Terug naar de inhoud